VISIE

Seek – Serve – Share Jesus

Jezus zoeken, dienen en delen met vreugde in de levens van mensen met een beperking en hun families.

Vanuit God’s liefdevolle Vaderhart, hen ondersteunen op hun weg naar heelheid en een Liefdevol & vreugdevol leven – tot Gods glorie en vreugde.

  • SEEK Him constantly (zoek Hem altijd)
  • SERVE Him faithfully (dien Hem trouw)
  • SHARE Him boldly (deel Hem zonder angst)

‘Dieper groeien in de relatie met Christus, jezelf opofferen als een dienaar voor Christus en Zijn Kerk, en in vertrouwen het evangelie van Christus verkondigen in de wereld.’

Wij geloven dat bovenstaande regels God’s visie samenvatten voor ons als Christenen. En ons verlangen is om die ‘regels’ na te leven.

Jezus = Alles draait om Jezus. In Hem komt alles samen en door Hem hebben we toegang tot God. ‘Jezus’ is de persoon die een gebroken, kwetsbaar mens nodig heeft, voor vergeving van zonde/bekering/wedergeboorte, en herstel. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven!

Zoeken = De Bijbel is een boek vol schatten, vol verwondering, vol mysteries, vol liefde, vol bijzonderheden, vol leven, een 2-snijdens scherp zwaard. Hoe meer we daarin lezen, hoe groter God wordt en stukje bij beetje mogen we Hem steeds beter leren kennen. We willen Hem blijven zoeken, ons hele leven lang. Continu God opnieuw ontmoeten in Zijn Woord, verandert worden naar Jezus’ beeld, en meer en meer groeien in de karaktereigenschappen van de Heilige Geest blijft een levenslang proces. Verbinding blijven houden met onze Liefdevolle Vader en de Almachtige, Heilige Schepper van dit heelal is ons diepe verlangen.

Ook het leven met Hem is een zoektocht. Ik wil God telkens vragen blijven stellen; ‘Waar mag ik U dienen, wanneer mag ik U delen, hoe mag ik U bekendmaken, welke weg mag ik inslaan, wat wilt U dat ik doe?’

Dienen = Rachel Barkey zei in haar speech ‘death is not dying’ dat God verheerlijkt wordt als we Hem Dienen met Vreugde. En dat zijn we met haar eens. Toen ik dit filmpje voor de eerste keer zag heeft dat een diepe, blijvende indruk achter gelaten, en de zin ‘Hem dienen met Vreugde’ ben ik nooit vergeten. Vanaf toen is het ook mijn verlangen geworden om zo als Christen te leven in deze wereld.

  • ‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.’ – Matt. 20:28
  • ‘… die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn Schepper en zo tot inzicht komt.’ – Kol. 3:10b

Gaandeweg door dit leven groeien we als christen (als het goed is) steeds meer naar het evenbeeld van Jezus. We kunnen nooit helemaal aan Hem gelijk worden vanwege dit vleselijke leven dat continue in strijd is met ons geestelijke leven (Rom. 8), maar dankzij de Heilige Geest kunnen en mogen we wel groeien in de karaktereigenschappen van God, ook wel ons Heiligingsproces genoemd. Die karaktereigenschappen mogen we ook uitdragen. En als we meer en meer op Jezus gaan lijken, wat is dan ons doel hier op aarde (wat was Jezus’ doel)? Dienen (Matt. 20:28). Met vreugde. Om God te verheerlijken.

‘Dienen’ is ook: Er zijn, naast de ander gaan staan, jezelf minder achten dan de ander, jezelf vernederen. Jezus gaf ons hierin het voorbeeld, en ik bid dat God me helpt om deze manier van dienen en relatie te praktiseren.

Ook roept God op om Hem trouw te dienen en te leven dicht bij Hem: ‘Vertrouw op de Heere en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met trouw.’ – Psalm 37:5. In vertrouwen het goede doen.

Delen = Wat is er nu heerlijker dan het delen van God’s grote werk wat Hij voor ons gedaan heeft? Wat is er mooier dan getuigen van God’s Liefde voor ons, wat God zo duidelijk maakte toen Hij Zijn Zoon Jezus naar deze aarde zond, om Hem te laten sterven aan het kruis voor onze zonde, zodat de weg naar God weer vrij is? We worden er blij van om over Jezus te praten en gunnen iedereen een persoonlijke relatie met God! We geloven ook dat dat God’s verlangen is en dat Hij ons als mensen wil gebruiken om Zijn Liefde uit te delen en daarvan te getuigen in deze wereld. En Liefde wordt meer als je het deelt!

Met vreugde = Wij als Christenen zijn geroepen te leven met vreugde. Een vreugde die alleen bij God vandaan kan komen en die niet in deze wereld te vinden is. Ondanks tegenslagen mogen we vreugdevol zijn omdat Jezus voor ons is gestorven en is opgestaan, en omdat we daarom in relatie met God mogen leven.

In de levens van kwetsbare & gebroken mensen, waaronder mensen met een beperking en hun families = Mensen met een beperking zijn kwetsbaar en gebroken. Ze horen er niet bij in de maatschappij en hebben een zwaar leven. De levens van de mensen om hen heen zijn vaak ook gebroken. Maar wie is er eigenlijk niet gebroken, of heeft geen herstel nodig (lichamelijk, psychisch en geestelijk)? Ik geloof dat alleen een ontmoeting met Jezus en met God de Vader voor diep herstel kan zorgen. En ik geloof ook dat dat God ons oproept om Hem als levensstijl te Zoeken, Dienen en Delen, zodat gebroken harten hersteld kunnen worden, en zodat kwetsbare mensen mogen leven zoals God het bedoelt heeft. Hij belooft: ‘Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.’- 2 Korinthe 12:9

Vanuit de relatie met God’s Liefdevolle Vaderhart = ‘Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad.’ – 1 Joh. 4:19. Omdat Hij ons eerst heeft lief gehad, kunnen we Hem en onze medemensen ook liefhebben. God is een God van relatie en God is een God van Liefde. Liefde is een Persoon (God). Bij Hem draait alles om de Liefde die volmaakt/perfect is. En de Liefde zorgt voor mooie dingen. (1 Korinthe 13). We hebben dan ook dit gebod van Hem gekregen; ‘wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.’ – 1 Joh 4:21. Ook zijn we niet langer wezen, maar kinderen van onze Hemelse Vader. Zijn Vaderhart klopt voor Zijn kinderen waarvan Hij zielsveel houdt.

Hen ondersteunen op hun weg naar heelheid en een liefdevol & vreugdevol leven = We zijn geliefd, gewild en wonderlijk gemaakt. Als dit doordringt, verandert je hele leven en kun je echt het leven gaan leven zoals onze Vader het bedoeld heeft. Alles verandert als we de diepe Liefde van de Vader leren kennen, die vergeeft, heel maakt wat gebroken was en écht leven geeft, vol van vreugde en liefde.

  • ‘De HEERE bouwt Jeruzalem weer op, Hij verzamelt Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.’ – Psalm 147:2-3

In Israël zijn we ingeënt, wij mogen ook behoren tot Zijn volk. Hij verzamelt de verdrevenen, de verstotenen vanuit Israël, dus ook voor de verstotenen in een maatschappij is er plaats in Jeruzalem. Hij wil hen genezen en verbinden, hen bijstaan in hun lijden en hen herstellen, zodat ze echt mogen gaan leven. Wat een voorrecht om samen te mogen werken met Hem, en dat Hij ons als mensen wil gebruiken om deze belofte waar te maken voor de gebrokenen van hart.

Ook geeft God deze krachtige belofte voor deze doelgroep: ‘Ik zal hun in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan die van zonen en dan die van dochters; een eeuwige naam zal Ik ieder van hen. geven, een naam die niet uitgewist zal worden’ – Jesaja 56:5

Tot eer en glorie van God en tot Zijn vreugde = In 1 Kor. 10:31 staat ‘Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.’ Dit is het ultieme doel van de schepping, van God’s plan. De Westminister Catechismus vraag 1 gaat als volgt: Wat is het hoofddoel van de mens? Antwoord: De verheerlijking van God en het zich in Hem ten volle en eeuwig verheugen (To Glorify God and enjoy Him forever). Alles tot eer en glorie van God!

God vindt vreugde in mensen die naar Hem zoeken, die zich bekeren, die willen leven in relatie met Hem. Hij verheugd en verblijdt zich over herstel in mensenharten, over gebrokenen die verbonden worden, over mensen die gaan leven, écht leven, zoals Hij het bedoeld heeft. – Zef. 3:17 De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.

DERRICK

Derrick heeft veel concurrentie gezien onder dominees, kerken en ministries. Daar wil hij verandering in brengen door Sports For Christ.

  • De heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat jullie een eenheid zijn. Doe je uiterste best om die eenheid te bewaren, door in vrede met elkaar te leven. – Efeze 4:3