Geen categorie

Persoonlijke update Uganda september 2019

23 november 2019 BLOG VAN AMY

(English below)

– DELEN VAN WAT IK HEB ONTVANGEN –

Ik heb veel tijd doorgebracht met vrienden/contacten van andere reizen. Het is prachtig om met deze mensen op te lopen en in relatie te leven. Ik heb het leven met hen gedeeld, ontzettend veel ‘basic’ vragen beantwoord, zoals ‘is God echt een liefdevolle Vader? Kan hij deze zonden vergeven? Wie is Hij eigenlijk?’. Ik had het gevoel dat ik heel veel DISCIPELSCHAP gedaan heb door er gewoon te ZIJN. Door te delen wat ik heb ontvangen en dagelijks nog steeds ontvang, namelijk ‘GODS VADERHART’, en de rijkdom en nieuwe inzichten in het leven in relatie met Hem.
Ook gaven Ugandese mensen aan dat ik nodig ben in Uganda, dat ik een antwoord op gebed zou kunnen zijn, die benoemen dat ik hen de waarheid laat zien en zeggen dat ik anders, open en eerlijk ben, dat Gods liefde door me heen stroomt en dat God krachtig werkt door me heen door er GEWOON TE ZIJN, door mensen te accepteren en lief te hebben.
Ik heb hierin GODS ZEGEN zo ervaren. Enerzijds werd ik gezegend door de mensen om me heen, want zij o.a. hebben me bevestigd in de roeping naar Uganda door dit alles uit te spreken, en God heeft m’n negatieve beeld (vanwege persoonlijke ervaringen) van Uganda hersteld en me de Ugandezen weer laten zien door Zijn ogen. Het zijn echt zulke prachtige mensen en ik hou veel van ze! Ik leer veel van ze, geniet ontzettend van de contacten en voel me helemaal thuis! <3
Anderzijds merkte ik dat ik een middel was waardoor God heel erg zegende. Hij liet zichzelf zien door mij en trok mensen dichter naar Hem toe. Heel bijzonder om deze 2 richtingen van zegen zo te ervaren!
Ik las een tijdje geleden een uitspraak: ‘THE PLACE GOD CALLS YOU TO IS THE PLACE WHERE YOUR DEEP GLADNESS AND THE WORLDS DEEP HUNGER MEET’ – Frederick Buechner. (De plaats waar God je roept is de plaats waar jouw diepe blijdschap en de werelds diepe honger elkaar ontmoeten).
Als die blijdschap en honger vertaald kan worden met ‘Gods Vaderhart’, dan denk ik dat ik op de juiste plek ben. <3
—————————–
Personal update Uganda September

– SHARING FROM WHAT I HAVE RECEIVED –

I spent a lot of time with friends / contacts from other trips. It is wonderful to walk with these people and live in relationship. I have shared life with them, answered a lot of “basic” questions, such as ‘is God really a loving Father? Can He forgive these sins? Who is He anyway?’. I felt that I had done a lot of DISCIPLESHIP by just BEING there. By sharing what I have received and still receive daily, namely “GOD’S FATHER HEART”, and the richness and new insights of living in relationship with Him.
Ugandan people also indicated that I am needed in Uganda, that I could be an answer to prayer, they said that I show them the truth and that I am different, open and honest, that God’s love flows through me and that God works powerfully through me by JUST BEING there, by accepting and loving people.
I have really experienced GOD’S BLESSING in this way. On one hand, I was blessed by the people around me, because they, among other things, confirmed me in the calling to Uganda by saying all this, and God restored my negative image of Uganda (because of personal experiences) and showed me the Ugandans again through His eyes. The Ugandans are truly beautiful people and I deeply love them! I learn a lot from them, enjoy the personal contacts very much and I feel completely at home! <3
On the other hand, I noticed that I was a means by which God blessings could flow. He showed Himself through me and drew people closer to Him. Very special to experience these 2 directions of His blessing!
A while ago I read a statement: “THE PLACE GOD CALLS YOU TO IS THE PLACE WHERE YOUR DEEP GLADNESS AND THE WORLDS DEEP HUNGER MEET” – Frederick Buechner.
If that gladness and hunger can be translated with “God’s Father’s Heart,” then I think I’m in the right place. 

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.